สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี654,704.50378,613.0042.2 %5.07,702.80825.8489.3 %5.0
รวม 654,705 378,613 42.17 % 7,703 826 89.28 %