สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี126,969.7480,169.0036.9 %5.06,749.16199.6597.0 %5.0
รวม 126,970 80,169 36.86 % 6,749 200 97.04 %