สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)111,620.0271,000.0036.4 %5.05,360.92128.2097.6 %5.0
รวม 111,620 71,000 36.39 % 5,361 128 97.61 %