สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ครบ257,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,115.85ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยไม่ครบ245,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ492.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักข่าว16,998.0348,000.00-182.4 %0.05,480.441,031.2181.2 %5.0
รวม 16,998 48,000 0.00 % 5,480 1,031 0.00 %