สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 138,904.61109,063.0021.5 %5.06,051.92780.2687.1 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 11 อุบลราชธานี6,639.964,623.7830.4 %5.02,641.05487.2381.6 %5.0
สำนักทรัพยากรนำ้บาดาล เขต 7 (กำแพงเพชร)6,814.353,777.8444.6 %5.02,454.29318.2587.0 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 8 (ราชบุรี)8,980.765,423.5439.6 %5.02,336.55494.0078.9 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 10 อุดรธานี7,305.196,125.6616.1 %5.02,605.972,246.7513.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 12 สงขลา6,358.823,974.0137.5 %5.02,009.75809.6459.7 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 9 ระยอง10,733.307,118.6433.7 %5.03,272.42247.0092.5 %5.0
รวม 185,737 140,106 24.57 % 21,372 5,383 74.81 %