สรุปผลประเมิน กรมโยธาธิการและผังเมือง เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง257,634.77363,705.00-41.2 %0.07,849.751,182.6484.9 %5.0
รวม 257,635 363,705 -41.17 % 7,850 1,183 84.93 %