สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 341,802.53148,999.0056.4 %5.07,630.882,149.2571.8 %5.0
รวม 341,803 148,999 56.41 % 7,631 2,149 71.83 %