สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ480.70ประเมินไม่ได้0.0
สพ.กรุงเทพ ฯ46,560.1732,485.0030.2 %5.01,034.19799.9522.6 %5.0
รวม 46,560 32,485 0.00 % 1,034 800 0.00 %