สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 153,173.5379,488.0048.1 %5.07,396.384,823.8234.8 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,831.973,265.0032.4 %5.0513.4366.5687.0 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,175.2934,000.00-204.2 %0.04,199.871,060.0874.8 %5.0
รวม 169,181 116,753 30.99 % 12,110 5,950 50.86 %