สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 147,106.9594,972.5035.4 %5.05,920.601,349.0077.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่124,409.0781,020.0034.9 %5.05,353.161,819.8566.0 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน32,321.0423,209.0028.2 %5.02,332.89639.0572.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น85,080.6164,222.0024.5 %5.03,421.99520.9484.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี110,338.3124,361.0077.9 %5.01,001.30863.5513.8 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา87,073.4541,081.0052.8 %5.01,915.70678.9364.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี61,484.3630,783.2049.9 %5.02,169.95342.7384.2 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี653,220.94886,000.00-35.6 %0.04,335.282,486.7542.6 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่98,475.3989,560.009.1 %4.55,993.132,814.5053.0 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี171,613.34287,960.00-67.8 %0.01,700.87934.5145.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี175,462.97221,154.00-26.0 %0.01,352.57857.2336.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี177,278.36348,808.00-96.8 %0.02,252.76741.0067.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง131,482.95156,054.00-18.7 %0.02,613.48602.8676.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี175,422.64137,016.0021.9 %5.02,713.99668.0775.4 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี178,659.38235,650.00-31.9 %0.02,614.12793.2269.7 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี158,437.61216,982.00-37.0 %0.03,860.23641.7583.4 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,380,817.602,423,593.00-75.5 %0.08,888.911,174.5086.8 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง39,505.1320,074.0049.2 %5.01,808.35158.3991.2 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน866,429.63766,001.0011.6 %5.05,269.411,324.3574.9 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์180,309.02270,032.00-49.8 %0.01,459.17998.0731.6 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี22,733.5624,155.00-6.3 %0.01,347.47152.8988.7 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา291,479.88498,075.00-70.9 %0.01,872.22429.8977.0 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา88,198.0158,000.0034.2 %5.0416.3785.5079.5 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ398,019.03326,899.0017.9 %5.01,913.01583.8069.5 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง102,968.33150,732.13-46.4 %0.0497.44640.30-28.7 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,568,506.90853,000.0045.6 %5.03,997.64661.1583.5 %5.0
รวม 7,506,835 8,329,394 -10.96 % 77,022 22,963 70.19 %