สรุปผลประเมิน กรมควบคุมโรค เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 280,368.38326,116.00-16.3 %0.011,070.224,195.0762.1 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง11,380.3251,641.00-353.8 %0.03,507.90496.3285.9 %5.0
รวม 291,749 377,757 -29.48 % 14,578 4,691 67.82 %