สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ222,090.00182,815.7017.7 %5.010,404.246,318.5939.3 %5.0
รวม 222,090 182,816 17.68 % 10,404 6,319 39.27 %