สรุปผลประเมิน กรมสุขภาพจิต เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสุขภาพจิต 175,706.3994,000.0046.5 %5.05,770.52977.8083.1 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์156,335.5692,458.2040.9 %5.02,998.04422.1585.9 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์57,171.8745,199.0020.9 %5.01,615.221,262.9021.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์207,679.63111,909.0046.1 %5.04,005.33819.8579.5 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครินทร์141,818.2561,665.0056.5 %5.02,566.541,001.8561.0 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครินทร์73,780.4851,739.0029.9 %5.02,210.41676.7769.4 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์171,845.4491,234.0046.9 %5.01,595.56354.0577.8 %5.0
โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์99,853.8262,991.4036.9 %5.02,628.311,112.5757.7 %5.0
โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์209,313.81148,590.0029.0 %5.05,934.67793.6886.6 %5.0
โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์103,808.7264,264.0038.1 %5.01,059.17593.7543.9 %5.0
โรงพยาบาลศรีธัญญา609,967.13446,295.0026.8 %5.02,835.451,393.7850.8 %5.0
โรงพยาบาลสวนปรุง248,078.69147,062.4440.7 %5.06,716.791,034.0184.6 %5.0
โรงพยาบาลสวนสราญรมย์268,523.4475,688.0071.8 %5.03,746.701,301.7265.3 %5.0
สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์227,239.16134,841.9840.7 %5.02,419.33782.8267.6 %5.0
สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา439,930.53300,319.0031.7 %5.07,495.441,007.3586.6 %5.0
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์114,683.9871,716.0037.5 %5.04,871.32679.4186.1 %5.0
สถาบันราชานุกูล165,777.7298,315.0040.7 %5.01,176.55360.2069.4 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ24,501.6514,232.0041.9 %5.02,000.88168.2591.6 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,300.4253.7095.9 %5.0
สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์17,556.9013,125.0025.2 %5.03,051.51177.4694.2 %5.0
รวม 3,513,573 2,125,644 39.50 % 65,998 14,974 77.31 %