สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา207,857.23176,000.0015.3 %5.09,278.642,396.9374.2 %5.0
รวม 207,857 176,000 15.33 % 9,279 2,397 74.17 %