สรุปผลประเมิน กรมโรงงานอุตสาหกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 149,532.78129,451.0013.4 %5.07,118.111,366.2580.8 %5.0
รวม 149,533 129,451 13.43 % 7,118 1,366 80.81 %