สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน109,730.6170,000.0036.2 %5.05,561.03112.5098.0 %5.0
รวม 109,731 70,000 36.21 % 5,561 113 97.98 %