สรุปผลประเมิน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 246,755.41346,788.00-40.5 %0.058,951.2010,252.1082.6 %5.0
กองการต่างประเทศ(ตท.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20648.7634.0 %5.0
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน(บช.ตชด.) 121,403.95133,319.00-9.8 %0.029,392.8214,895.4349.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจนครบาล(บช.น.) 78,624.26134,762.00-71.4 %0.029,857.003,166.0089.4 %5.0
กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด(บช.ปส.) 56,451.25105,974.00-87.7 %0.06,541.3717,733.77-171.1 %0.0
กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง(บช.ก.) 102,477.45371,000.00-262.0 %0.06,449.804,494.7130.3 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสันติบาล(บช.ส.)24,468.7022,982.006.1 %3.07,978.604,942.4338.1 %5.0
กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บช.สอท.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.010,811.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) 103,587.0169,000.0033.4 %5.012,085.531,258.0589.6 %5.0
กองบินตำรวจ(บ.ตร.) 915,423.9482,169.3091.0 %5.021,603.849,717.7555.0 %5.0
กองวินัย(วน.) 16,357.107,701.0052.9 %5.02,463.89167.9893.2 %5.0
กองสารนิเทศ(สท.) 20,872.957,312.0065.0 %5.02,840.36413.3885.4 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 139,853.8845,050.00-13.0 %0.011,288.336,301.0444.2 %5.0
โรงพยาบาลตำรวจ(รพ.ตร.) 930,686.502,036,094.00-118.8 %0.02,608.133,679.43-41.1 %0.0
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ(รร.นรต.) 186,482.95431,164.00-131.2 %0.08,399.825,805.9530.9 %5.0
สง.คณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ(สง.ก.ต.ช.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,256.31292.6776.7 %5.0
สำนักงานกฎหมายและคดี(กมค.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0983.20534.6145.6 %5.0
สำนักงานกำลังพล(สกพ.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,095.471,376.8773.0 %5.0
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ(สง.ก.ตร.) 22,192.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.06,376.43824.7387.1 %5.0
สำนักงานงบประมาณและการเงิน(สงป.)13,904.562,729.0080.4 %5.01,242.882,012.28-61.9 %0.0
สำนักงานจเรตำรวจ(จต.) 38,741.5629,000.0025.1 %5.09,012.675,062.1743.8 %5.0
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) 75,164.23165,000.00-119.5 %0.015,759.073,382.0178.5 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายใน (สตส.) 26,818.6616,000.0040.3 %5.04,861.382,113.7256.5 %5.0
สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร(สทส.) ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.02,726.841,123.1958.8 %5.0
สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ(สพฐ.ตร.) 15,078.0516,652.00-10.4 %0.03,228.782,475.9723.3 %5.0
สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ(สยศ.ตร.)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,051.841,341.11-27.5 %0.0
สำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ (สลก.ตร.)26,940.4125,054.007.0 %3.55,343.49524.2090.2 %5.0
สำนักงานส่งกำลังบำรุง(สกบ.) 93,148.5876,000.0018.4 %5.013,858.953,146.8477.3 %5.0
กองกฎหมายไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,884.47786.5858.3 %5.0
กองการเงิน (กง.สงป.) 37,934.6026,194.0030.9 %5.03,987.42800.5179.9 %5.0
กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,493.41264.3382.3 %5.0
กองคดีอาญาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,611.36532.6766.9 %5.0
กองงบประมาณ(งป.สงป.) 21,033.8711,304.0046.3 %5.03,217.682,324.9627.7 %5.0
กองตำรวจสื่อสาร59,969.75143,363.13-139.1 %0.020,949.284,311.7379.4 %5.0
กองทะเบียนประวัติอาชญากร62,137.8788,000.00-41.6 %0.08,837.60941.4289.3 %5.0
กองทะเบียนพล สกพ.41,685.8032,078.0023.0 %5.09,327.16954.2489.8 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 123,228.0327,220.00-17.2 %0.04,139.5831,854.81-669.5 %0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 313,255.944,669.6064.8 %5.01,654.511,509.638.8 %4.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 419,522.2218,412.015.7 %2.53,601.612,980.6917.2 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 524,251.0211,146.5654.0 %5.04,489.242,228.9750.3 %5.0
กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 618,252.9111,129.2639.0 %5.02,565.061,561.6939.1 %5.0
กองบังคับการตำรวจจราจร87,541.45101,000.00-15.4 %0.038,331.5686,690.27-126.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจทางหลวง29,231.2029,658.00-1.5 %0.06,337.337,885.70-24.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 217,989.782,553.0085.8 %5.02,231.233,074.60-37.8 %0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 15,016.021.00100.0 %5.02,901.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 820,727.128,952.3156.8 %5.02,842.67779.0072.6 %5.0
กองบังคับการตำรวจนครบาล 923,240.2025,295.00-8.8 %0.03,026.318,968.78-196.4 %0.0
กองบังคับการตำรวจน้ำ110,968.2975,324.2332.1 %5.048,095.8763,124.26-31.2 %0.0
กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 (บก.ปส.3 บช.ปส.)35,639.1339,187.20-10.0 %0.010,432.894,859.9053.4 %5.0
กองบังคับการตำรวจรถไฟ79,172.1119,347.4675.6 %5.010,411.109,658.507.2 %3.5
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 195,522.5949,767.5047.9 %5.029,168.273,263.2288.8 %5.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 224,278.8711,458.0052.8 %5.05,921.4827,830.70-370.0 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 323,117.8955,150.00-138.6 %0.03,381.559,525.17-181.7 %0.0
กองบังคับการตำรวจสันติบาล 4 ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,945.111,009.9348.1 %5.0
กองบังคับการปราบปราม29,681.87180,880.00-509.4 %0.05,128.5018,161.59-254.1 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค29,128.6528,950.160.6 %0.56,440.553,814.4540.8 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม23,277.3821,982.005.6 %2.54,676.268,613.39-84.2 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,673.106,103.50-7.6 %0.0
กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ39,559.3335,264.0010.9 %5.020,731.331,846.6491.1 %5.0
กองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์ 68,251.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.012,815.967,699.6039.9 %5.0
กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ25,316.2816,864.4933.4 %5.04,855.393,421.8129.5 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี34,304.1116,352.0052.3 %5.02,290.05426.0981.4 %5.0
กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ บช.ตชด.52,624.01155,302.89-195.1 %0.02,602.5132,666.21-1,155.2 %0.0
กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ16,343.72141,968.81-768.6 %0.02,136.2371,407.33-3,242.7 %0.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.09,182.604,056.6155.8 %5.0
กองบังคับการสืบสวนสอบสวน(บก.สส.สตม.)สตม.51,390.3970,824.00-37.8 %0.09,882.568,624.7112.7 %5.0
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว25,032.0519,000.0024.1 %5.015,984.6212,262.5823.3 %5.0
กองบัญชี(กช.สงป.)19,041.378,661.0054.5 %5.01,857.16405.4978.2 %5.0
กองแผนงานความมั่นคง (ผค.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,900.071,028.0345.9 %5.0
กองแผนงานอาชญากรรม(ผอ.)สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,611.36642.2960.1 %5.0
กองพลาธิการ (พธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.03,645.251,966.3446.1 %5.0
กองพิสูจน์หลักฐานกลาง20,251.2237,356.00-84.5 %0.039,869.061,204.8897.0 %5.0
กองยุทธศาสตร์(ยศ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,954.70792.3459.5 %5.0
กองโยธาธิการ (ยธ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.013,858.952,529.0381.8 %5.0
กองวิจัย(วจ.) สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,711.90626.3163.4 %5.0
กองสรรพาวุูธ (สพ.) สกบ.ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.04,178.601,964.3153.0 %5.0
กองสวัสดิการ สกพ.58,073.7017,821.0069.3 %5.03,668.483,169.8813.6 %5.0
กองอัตรากำลัง สกพ.13,534.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.02,965.2185.0597.1 %5.0
บก.กฝ.บช.ตชด.31,019.2419,000.0038.7 %5.03,828.721,723.7555.0 %5.0
บก.ข่าวกรองยาเสพติด บช.ปส.25,193.425,619.9077.7 %5.06,213.504,428.7928.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 164,029.6036,057.6043.7 %5.02,374.355,793.25-144.0 %0.0
บก.ตชด.ภาค 242,740.2743,998.95-2.9 %0.03,808.362,218.5541.7 %5.0
บก.ตชด.ภาค 331,884.9327,880.0012.6 %5.083,859.566,055.7592.8 %5.0
บก.ตชด.ภาค 432,381.5314,433.2155.4 %5.05,061.064,899.003.2 %1.5
บก.ปส.1 บช.ปส.55,097.8425,317.0054.1 %5.05,967.8414,863.58-149.1 %0.0
บก.ปส.2 บช.ปส.34,576.4813,896.0059.8 %5.06,978.684,323.2538.1 %5.0
บก.ปส.4 บช.ปส.45,791.7116,695.7763.5 %5.011,187.559,019.9019.4 %5.0
โรงพยาบาลดารารัศมี47,221.2224,304.5648.5 %5.03,762.11294.5692.2 %5.0
โรงพยาบาลนวุฒิสมเด็จย่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง38,462.14114,335.00-197.3 %0.03,189.61370.4588.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1105,946.0040,376.0061.9 %5.043,814.17934.0697.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1019,160.7630,096.00-57.1 %0.058,077.75499.0099.1 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 218,553.7230,986.96-67.0 %0.029,888.712,035.3093.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 351,514.7821,264.0058.7 %5.026,046.301,200.5095.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 4159,923.8019,631.0087.7 %5.075,570.87406.2099.5 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 523,133.3510,878.7353.0 %5.08,705.61658.7092.4 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 6 69,715.5118,912.0072.9 %5.028,786.08531.1398.2 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 79,353.038,120.0013.2 %5.043,211.18616.9498.6 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 819,910.9923,583.10-18.4 %0.0125,645.911,341.3198.9 %5.0
ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 910,270.9612,140.00-18.2 %0.04,910.23520.5689.4 %5.0
สถาบันส่งเสริมงานสอบสวน47,562.3456,880.00-19.6 %0.04,678.961,040.4377.8 %5.0
ส่วนตรวจสอบสำนวนคดีอุทธรณ์และฎีกา8,923.96293.0096.7 %5.0846.648.9598.9 %5.0
รวม 5,433,350 6,280,886 -15.60 % 1,268,159 642,712 49.32 %