สรุปผลประเมิน สำนักงบประมาณ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ249,844.69212,000.0015.1 %5.08,768.991,197.1686.3 %5.0
รวม 249,845 212,000 15.15 % 8,769 1,197 86.35 %