สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน301,648.16210,000.0030.4 %5.06,549.06647.0390.1 %5.0
รวม 301,648 210,000 30.38 % 6,549 647 90.12 %