สรุปผลประเมิน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว98,746.9076,166.0022.9 %5.04,966.96523.0389.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย 6,150.146,188.75-0.6 %0.02,866.45433.0684.9 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จ.ลำพูน6,369.337,475.42-17.4 %0.01,626.78206.8187.3 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จ.ชลบุรี2,873.539,246.50-221.8 %0.01,920.95425.6077.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี4,234.809,272.00-118.9 %0.0761.95333.4556.2 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดศรีสะเกษ3,778.858,265.00-118.7 %0.02,455.00634.9774.1 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคใต้ จังหวัดสงขลา3,549.326,979.00-96.6 %0.02,491.91404.7583.8 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคเหนือ จังหวัดลำปาง35,340.1611,893.1266.3 %5.02,655.16862.5067.5 %5.0
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา5,573.398,706.89-56.2 %0.02,385.92313.0086.9 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านเกร็ดตระการ กรุงเทพมหานคร1,121.410.00100.0 %5.0893.0664.5492.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านนารีสวัสดิ์ จังหวัดนครราชสีมา 1,388.434,739.00-241.3 %0.03,105.37384.7587.6 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว1,255.31742.0040.9 %5.02,416.23392.6783.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพภาคใต้ จังหวัดสุราษฏร์ธานี 843.601,607.00-90.5 %0.02,459.4894.0596.2 %5.0
รวม 170,104 151,281 11.07 % 31,005 5,073 83.64 %