สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ104,361.2153,005.0049.2 %5.05,264.001,085.8579.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักภาพและอาชีพคนพิการบ้านทองพูนเผ่าพนัส จังหวัดอุบลราชธานี1,799.202,965.60-64.8 %0.02,725.16116.5295.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดขอนแก่นไม่ครบ3,919.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ225.26ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จังหวัดนนทบุรี3,619.844,283.00-18.3 %0.0491.5444.6590.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการ จังหวัดนครศรีธรรมราช 3,377.448,708.70-157.8 %0.02,466.43687.3672.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดขอนแก่น3,576.609,857.48-175.6 %0.02,761.77281.2389.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย6,506.036,194.254.8 %2.01,241.17246.6080.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านโมกุลฯ 5 รอบ จังหวัดลพบุรี2,935.494,113.04-40.1 %0.02,616.40441.1083.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการบ้านศรีวนาไล จังหวัดอุบลราชธานี2,590.804,680.72-80.7 %0.02,749.58286.3189.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ3,719.276,178.00-66.1 %0.0871.5197.4188.8 %5.0
ศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่3,968.126,241.08-57.3 %0.03,465.88293.6991.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพคนพิการ (โรงงานปีคนพิการสากล)3,391.906,371.00-87.8 %0.0697.71474.5032.0 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ การุณยเวศม์ จังหวัดชลบุรี14,737.7112,753.3513.5 %5.02,095.47342.0083.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ จังหวัดราชบุรี11,608.4813,591.00-17.1 %0.01,746.08509.8370.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง13,227.5627,229.37-105.9 %0.02,057.91254.0187.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(ชาย) จังหวัดปทุมธานี15,295.6615,808.40-3.4 %0.01,416.14342.9775.8 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี(หญิง) จังหวัดปทุมธานี19,036.5115,890.8816.5 %5.01,496.39309.4279.3 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านนนทภูมิ จังหวัดนนทบุรี18,992.6231,062.00-63.5 %0.01,110.55472.6057.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านเฟื่องฟ้า จังหวัดนนทบุรี19,299.7620,436.00-5.9 %0.01,155.1449,983.91-4,227.1 %0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (หญิง) จังหวัดนนทบุรี18,302.8316,405.0010.4 %5.01,044.25225.6578.4 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี(ชาย) จังหวัดนนทบุรี24,385.1216,836.0031.0 %5.01,188.37205.2082.7 %5.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง จังหวัดอุบลราชธานีไม่ครบ2,861.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ351.50ประเมินไม่ได้0.0
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง19,800.1716,158.0018.4 %5.01,163.61126.9289.1 %5.0
รวม 314,532 298,768 5.01 % 39,825 56,828 -42.69 %