สรุปผลประเมิน กรมวิชาการเกษตร เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร443,405.5644,396.0090.0 %5.018,865.00350.6798.1 %5.0
รวม 443,406 44,396 89.99 % 18,865 351 98.14 %