สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ107,097.5934,000.0068.3 %5.05,201.46149.4697.1 %5.0
รวม 107,098 34,000 68.25 % 5,201 149 97.13 %