สรุปผลประเมิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม151,205.16109,298.0027.7 %5.07,302.581,736.5876.2 %5.0
รวม 151,205 109,298 27.72 % 7,303 1,737 76.22 %