สรุปผลประเมิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เดือนพฤศจิกายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 138,222.50114,301.0017.3 %5.06,774.181,774.1073.8 %5.0
รวม 138,223 114,301 17.31 % 6,774 1,774 73.81 %