สรุปผลประเมิน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี647,736.31351,376.0045.8 %5.07,702.80923.4588.0 %5.0
รวม 647,736 351,376 45.75 % 7,703 923 88.01 %