สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี125,457.5266,168.0047.3 %5.06,736.66196.6597.1 %5.0
รวม 125,458 66,168 47.26 % 6,737 197 97.08 %