สรุปผลประเมิน กรมการขนส่งทางบก เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการขนส่งทางบก 453,548.06397,818.0012.3 %5.010,457.394,805.7254.0 %5.0
รวม 453,548 397,818 12.29 % 10,457 4,806 54.04 %