สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.)106,766.4071,000.0033.5 %5.05,360.92103.0098.1 %5.0
รวม 106,766 71,000 33.50 % 5,361 103 98.08 %