สรุปผลประเมิน กรมประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประชาสัมพันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยไม่ครบ238,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ681.01ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยไม่ครบ245,000.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ769.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักข่าว17,245.3349,000.00-184.1 %0.05,651.58561.3190.1 %5.0
รวม 17,245 49,000 0.00 % 5,652 561 0.00 %