สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 178,383.8335,000.0080.4 %5.07,349.481,496.4079.6 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามัน ตอนบน (ภูเก็ต)25,880.2266,852.00-158.3 %0.02,364.43534.9677.4 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง จ.ชุมพร18,150.655,437.1070.0 %5.01,128.45709.9037.1 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบนฝั่งตะวันตก11,528.876,775.2641.2 %5.0909.8827.8596.9 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จ.สงขลา13,053.424,089.0068.7 %5.0857.44260.0269.7 %5.0
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก จ.ระยอง14,146.119,146.5035.3 %5.01,420.521,082.0323.8 %5.0
รวม 261,143 127,300 51.25 % 14,030 4,111 70.70 %