สรุปผลประเมิน กรมทรัพยากรน้ำ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมทรัพยากรน้ำ 134,661.88124,671.007.4 %3.56,033.16649.9789.2 %5.0
รวม 134,662 124,671 7.42 % 6,033 650 89.23 %