สรุปผลประเมิน สำนักงานสถิติแห่งชาติ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ148,148.6970,000.0052.8 %5.07,793.47196.5097.5 %5.0
รวม 148,149 70,000 52.75 % 7,793 197 97.48 %