สรุปผลประเมิน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน95,283.1845,000.0052.8 %5.04,823.14167.5896.5 %5.0
รวม 95,283 45,000 52.77 % 4,823 168 96.53 %