สรุปผลประเมิน กรมการปกครอง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการปกครอง 504,641.84386,949.0023.3 %5.012,333.396,903.0044.0 %5.0
รวม 504,642 386,949 23.32 % 12,333 6,903 44.03 %