สรุปผลประเมิน กรมโยธาธิการและผังเมือง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโยธาธิการและผังเมือง253,946.72312,000.00-22.9 %0.07,849.75783.4390.0 %5.0
รวม 253,947 312,000 -22.86 % 7,850 783 90.02 %