สรุปผลประเมิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 342,896.13154,281.0055.0 %5.07,630.881,775.1076.7 %5.0
รวม 342,896 154,281 55.01 % 7,631 1,775 76.74 %