สรุปผลประเมิน กรมหม่อนไหม เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมหม่อนไหม96,307.8239,273.0059.2 %5.05,207.72158.3697.0 %5.0
รวม 96,308 39,273 59.22 % 5,208 158 96.96 %