สรุปผลประเมิน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ397.05ประเมินไม่ได้0.0
สพ.กรุงเทพ ฯ43,809.8224,711.0043.6 %5.01,100.53693.4137.0 %5.0
รวม 43,810 24,711 0.00 % 1,101 693 0.00 %