สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบยาเสพติด, ปปส. 151,667.4481,204.0046.5 %5.07,396.383,273.5055.7 %5.0
สำนักงาน ป.ป.ส. (บางรัก)4,947.563,941.0020.3 %5.0513.439.0098.2 %5.0
สำนักงานปปส. (ทุ่งสองห้อง)11,941.5317,040.00-42.7 %0.04,199.87840.0980.0 %5.0
รวม 168,557 102,185 39.38 % 12,110 4,123 65.96 %