สรุปผลประเมิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน3,757,331.50109,000.0097.1 %5.06,474.021,180.3281.8 %5.0
รวม 3,757,332 109,000 97.10 % 6,474 1,180 81.77 %