สรุปผลประเมิน สำนักงานประกันสังคม(สปส.) เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประกันสังคม(สปส.)862,476.94414,550.0051.9 %5.014,872.243,230.0778.3 %5.0
รวม 862,477 414,550 51.93 % 14,872 3,230 78.28 %