สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์บริการ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์บริการ202,195.17256,552.00-26.9 %0.06,577.20193.6697.1 %5.0
รวม 202,195 256,552 -26.88 % 6,577 194 97.06 %