สรุปผลประเมิน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา94,552.3846,000.0051.3 %5.05,276.50258.2295.1 %5.0
รวม 94,552 46,000 51.35 % 5,277 258 95.11 %