สรุปผลประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน277,614.38347,974.00-25.3 %0.010,860.731,230.5088.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร18,552.3311,051.0040.4 %5.01,014.63155.3084.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 123,123.6618,507.0020.0 %5.01,071.35403.1962.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 216,374.9111,546.0029.5 %5.0857.06377.9155.9 %5.0
รวม 335,665 389,078 -15.91 % 13,804 2,167 84.30 %