สรุปผลประเมิน กองทัพบก เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพบก1,876,260.001,018,107.0045.7 %5.022,026.0628,316.15-28.6 %0.0
กรมการขนส่งทหารบก(ขส.ทบ.) และ ศูนย์การเคลื่อนย้ายกองทัพบก(ศคย.ทบ.)294,275.19261,469.0011.1 %5.010,466.7729,404.40-180.9 %0.0
กรมการทหารช่าง(กช.)707,717.75537,429.8824.1 %5.023,339.2614,161.3539.3 %5.0
กรมการทหารสื่่อสาร ( สส. )338,157.16183,275.0045.8 %5.06,380.255,842.308.4 %4.0
กรมการสัตว์ทหารบก(กส.ทบ.)166,085.0979,313.9152.2 %5.07,218.1629,026.35-302.1 %0.0
กรมการสารวัตรทหารบก(สห.ทบ.)120,846.0051,797.0057.1 %5.05,679.842,385.8558.0 %5.0
กรมข่าวทหารบก (โรงเรียน ขว.ทบ.)27,503.9026,001.005.5 %2.51,756.651,394.5020.6 %5.0
กรมดุริยางค์ทหารบก(ดย.ทบ.)123,971.9189,185.0028.1 %5.06,373.962,161.5066.1 %5.0
กรมพลาธิการทหารบก (พธ.ทบ.)507,917.19287,342.0343.4 %5.011,681.8326,470.30-126.6 %0.0
กรมแพทย์ทหารบก(พบ.)1,681,017.60932,818.0044.5 %5.09,675.726,448.3033.4 %5.0
กรมยุทธโยธาทหารบก (ยย.ทบ.)136,528.0973,226.0046.4 %5.06,492.787,342.20-13.1 %0.0
กรมยุทธศึกษาทหารบก(ยศ.ทบ.)575,336.06297,252.0048.3 %5.019,760.604,420.4577.6 %5.0
กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก(วศ.ทบ.)163,396.3395,461.0041.6 %5.06,686.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กรมสรรพาวุธทหารบก(สพ.ทบ.)1,123,973.10832,760.4425.9 %5.027,281.9822,612.1517.1 %5.0
กรมสวัสดิการทหารบก (สก.ทบ.)137,506.4472,581.0047.2 %5.06,267.663,796.9039.4 %5.0
กองทัพภาคที่ 1(ทภ.1)351,598.25305,255.0013.2 %5.07,009.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กองทัพภาคที่ 2(ทภ.2)1,709,833.801,307,660.1023.5 %5.036,293.6737,755.30-4.0 %0.0
กองทัพภาคที่ 4 (ทภ.4)5,822,897.003,105,204.8046.7 %5.0110,677.234,158.5096.2 %5.0
กองพลทหารปืนใหญ่ (พล.ป.)306,088.91161,572.0047.2 %5.013,196.356,648.8549.6 %5.0
กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (พล.ม.2 รอ.)730,372.38546,959.0025.1 %5.014,273.555,008.5064.9 %5.0
บก.ทภ.๓ และ มทบ.39855,021.31648,370.1924.2 %5.016,915.102,526.5585.1 %5.0
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า(รร.จปร.)838,103.13627,956.2525.1 %5.037,100.2327,898.5524.8 %5.0
ศูนย์การบินทหารบก(ศบบ.)809,166.31435,217.9446.2 %5.016,091.867,227.6055.1 %5.0
สำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก (สตน.ทบ.)118,208.6022,360.0081.1 %5.05,314.02313.5094.1 %5.0
สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก (สวพ.ทบ.)150,974.9116,013.0089.4 %5.05,439.095,155.655.2 %2.5
หน่วยข่าวกรองทางทหาร(ขกท.)106,831.6260,478.0043.4 %5.05,498.502,671.2051.4 %5.0
หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก(นปอ.)852,739.31561,233.0034.2 %5.016,208.285,821.6064.1 %5.0
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.)376,973.06270,042.0028.4 %5.07,251.012,150.7570.3 %5.0
หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (พื้นที่ ล.บ.)1,183,255.60755,503.6936.2 %5.022,567.4920,880.207.5 %3.5
(ส.1,ส.1/101,ส.1/102,พัน ส.ซบร.เขตหลัง) กผสป.341,189.53268,051.4721.4 %5.07,270.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่ม รพ.ทภ.21,378,198.101,335,783.403.1 %1.58,133.446,580.4019.1 %5.0
กลุ่ม รพ.ทภ.3(10แห่ง) โรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช1,216,740.80815,609.5033.0 %5.03,895.972,891.5025.8 %5.0
กสษ.1 กส.ทบ.89,009.3725,868.7070.9 %5.02,124.541,456.4031.4 %5.0
กสษ.2 กส.ทบ.89,731.9728,513.0068.2 %5.07,704.830.00100.0 %5.0
กสษ.3 กส.ทบ.41,672.9030,006.0028.0 %5.01,272.35204.2583.9 %5.0
กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1)291,493.56170,821.8041.4 %5.08,638.835,616.7535.0 %5.0
ค่ายจักรพงษ์ (มทบ.12)616,687.56401,143.8435.0 %5.014,326.594,142.1071.1 %5.0
ค่ายธนะรัชต์ (ศร.)1,719,167.40910,654.2547.0 %5.061,554.7818,798.4069.5 %5.0
ค่ายนวมินทราชินี (มทบ.14)199,650.6632,212.0783.9 %5.03,842.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ค่ายพรหมโยธี (พล.ร.2 รอ.)235,333.94123,962.0147.3 %5.04,798.15783.7583.7 %5.0
ค่ายสุรสิงหนาท275,251.50132,615.8051.8 %5.09,073.224,116.6054.6 %5.0
จทบ.ร.บ./พล.พัฒนา 1360,338.53167,379.8653.5 %5.07,298.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ ช.ม.164,164.1481,287.0050.5 %5.04,105.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ น.ม.66,888.8816,447.3075.4 %5.06,915.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นสศ. พื้นที่ พ.ล.154,032.7759,048.0061.7 %5.04,321.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
บชร.2446,118.94285,809.1335.9 %5.08,641.945,415.3537.3 %5.0
บชร.3834,738.69541,070.6935.2 %5.015,830.045,740.1563.7 %5.0
ป.3 พัน.13(ค่ายยุทธศิลป์ประสิทธิ์)69,331.4429,900.0056.9 %5.01,526.301,586.85-4.0 %0.0
ผอส.กสษ.3 กส.ทบ.50,289.998,858.5582.4 %5.01,208.42502.0058.5 %5.0
แผนกสัตวบาล กสษ.2 กส.ทบ.9,928.414,334.0056.3 %5.0498.61ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.1 รอ. และ นขต. (กทม.)862,820.25483,629.0043.9 %5.013,678.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พล.ม.3(ค่ายเปรมติณสูลานนท์)147,639.5637,808.8774.4 %5.06,000.642,506.5558.2 %5.0
พล.ร.11643,708.44130,546.0079.7 %5.013,973.325,696.0559.2 %5.0
พล.ร.6(ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช)648,864.63224,450.1165.4 %5.014,343.9810,352.3027.8 %5.0
พัน.สต.กส.ทบ.127,630.2559,664.0053.3 %5.02,949.918,402.75-184.8 %0.0
พัน.สท.40,428.6916,622.8058.9 %5.06,142.130.00100.0 %5.0
ม.4 รอ(พื้นที่สระบุรี)880,534.25472,640.3846.3 %5.018,517.6416,469.3011.1 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 28 (ค่ายศรีสองรัก)420,161.03119,526.0071.6 %5.020,814.644,495.0078.4 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 31704,103.25445,371.0036.7 %5.013,324.165,852.6056.1 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 33 (ค่ายกาวิละ)773,098.00453,775.5041.3 %5.015,638.468,600.0045.0 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 36736,942.44700,577.944.9 %2.014,547.3112,323.9515.3 %5.0
มณฑลทหารบกที่ 38 ( มทบ.38 )423,009.03169,507.0659.9 %5.08,496.394,821.9043.2 %5.0
มทบ.11 และ นขต.ฯ483,925.03283,300.0041.5 %5.09,839.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.13(จทบ.ส.บ.,ป.พัน.11รอ.,ป.พัน.31รอ.)286,928.16178,222.8937.9 %5.05,639.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.15176,213.7776,856.0156.4 %5.03,617.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.172,138,313.801,424,162.3033.4 %5.040,915.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
มทบ.210 (ค่ายพระยอดเมืองขวาง)347,890.53101,630.3070.8 %5.05,546.792,992.3046.1 %5.0
มทบ.22953,912.38364,286.6961.8 %5.019,639.9036,495.10-85.8 %0.0
มทบ.23(ค่ายศรีพัชรินทร)613,838.88201,800.0067.1 %5.012,529.035,793.8053.8 %5.0
มทบ.24 (ค่ายประจักษ์ศิลปาคม)361,594.56135,969.0062.4 %5.07,742.103,561.2554.0 %5.0
มทบ.25 ( ค่ายวีรวัฒน์โยธิน )324,265.1694,020.0071.0 %5.06,616.264,032.6039.1 %5.0
มทบ.26 (ค่ายสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก)438,931.00205,456.2353.2 %5.09,554.0515,178.60-58.9 %0.0
มทบ.27 (ค่ายประเสริฐสงคราม)269,010.38118,219.6056.1 %5.05,646.042,846.5049.6 %5.0
มทบ.29(ค่ายกฤษณ์สีวะรา)365,500.25147,859.6959.5 %5.07,656.882,404.4568.6 %5.0
มทบ.310665,643.7569,031.3689.6 %5.013,566.946,075.0055.2 %5.0
มทบ.32336,799.56175,118.2348.0 %5.07,675.326,798.5011.4 %5.0
มทบ.34408,629.63167,756.9858.9 %5.08,337.9524,019.95-188.1 %0.0
มทบ.35415,839.78275,104.4433.8 %5.08,880.076,785.6023.6 %5.0
มทบ.37310,883.88102,566.9267.0 %5.06,290.343,662.3041.8 %5.0
ร.12 รอ. และ นขต.261,806.9438,143.9985.4 %5.05,533.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.13 พัน.1 (ค่ายเจ้าพระยาสุนทรธรรมธาดา)124,382.2356,935.4854.2 %5.02,364.001,026.2556.6 %5.0
ร.13 พัน.2 และ พัน.3(ค่ายเจ้าพระยาสุรวงศ์วัฒนศักดิ์)256,677.6497,618.0162.0 %5.05,908.884,539.1523.2 %5.0
ร.16(ค่ายบดินทรเดชา)321,466.66102,772.2168.0 %5.06,537.942,291.8564.9 %5.0
ร.31 รอ.620,447.25239,953.0061.3 %5.013,164.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ร.8 พัน.2(ค่ายมหาศักดิพลเสพ)145,922.4840,913.0172.0 %5.08,373.0610,969.00-31.0 %0.0
ร.8(ค่ายสีหราชเดโชไชย)262,857.00126,674.0051.8 %5.05,382.912,122.6060.6 %5.0
รพ.ของ ทภ.1532,392.50409,513.5323.1 %5.02,161.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รพ.รร.จปร.112,868.0063,543.0043.7 %5.0539.42314.0041.8 %5.0
รร.กส.กส.ทบ.45,219.2638,236.9515.4 %5.02,786.83342.9587.7 %5.0
รร.ขส.ขส.ทบ.135,086.69137,420.00-1.7 %0.05,948.043,951.5033.6 %5.0
รร.พธ.พธ.ทบ.48,798.3039,756.0018.5 %5.01,925.567,193.55-273.6 %0.0
รร.ส.สส.97,829.6058,673.0040.0 %5.03,178.54651.5579.5 %5.0
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า(รพ.รร.6)1,391,984.103,649,533.00-162.2 %0.07,383.2117,008.25-130.4 %0.0
โรงพยาบาลอานันทมหิดล(รพ.อ.ป.ร.)509,847.09313,322.7238.5 %5.03,736.762,366.0036.7 %5.0
โรงเรียนทหารช่าง กรมการทหารช่าง (รร.ช.กช.)103,608.4970,148.9432.3 %5.04,365.783,452.7520.9 %5.0
โรงเรียนเสนาธิการทหารบก72,209.8186,274.00-19.5 %0.01,492.31496.7566.7 %5.0
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า(วพม.) และ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก(วพบ.)226,600.08208,980.007.8 %3.56,525.703,020.0053.7 %5.0
ศสท.กส.ทบ.127,905.2071,487.0044.1 %5.07,858.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การทหารปืนใหญ่ (ค่ายภูมิพล) 737,087.31389,784.5947.1 %5.029,985.3011,609.2561.3 %5.0
ศูนย์การทหารม้า(ศม.)528,295.56330,249.2537.5 %5.022,793.3523,461.85-2.9 %0.0
ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก(ศฝยว.ทบ.)76,149.6638,176.0049.9 %5.07,514.152,429.1567.7 %5.0
รวม 52,889,016 33,174,806 37.27 % 987,282 667,247 32.42 %