สรุปผลประเมิน กรมการแพทย์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 141,172.22116,720.7917.3 %5.05,870.571,119.6380.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่126,108.6387,260.0030.8 %5.04,604.48914.9580.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน34,829.8528,939.0016.9 %5.02,407.29635.2373.6 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น88,454.5271,109.0019.6 %5.03,322.88491.8585.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี113,117.1126,594.0076.5 %5.0841.20670.7020.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา92,238.3660,612.0034.3 %5.01,958.13814.8358.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี73,704.1731,833.6056.8 %5.02,164.71306.6085.8 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี640,025.19881,000.00-37.7 %0.05,443.292,601.4052.2 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่95,952.5382,700.0013.8 %5.04,467.21410.0090.8 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี170,643.97284,480.00-66.7 %0.01,522.031,488.872.2 %1.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี173,436.80227,813.00-31.4 %0.01,372.371,306.364.8 %2.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี170,068.31378,092.00-122.3 %0.02,217.882,158.602.7 %1.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง129,448.68162,602.00-25.6 %0.02,598.40562.7378.3 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี184,284.81146,260.4120.6 %5.02,738.21885.8767.6 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี184,689.02276,544.00-49.7 %0.02,606.48908.9965.1 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี171,838.41234,013.00-36.2 %0.03,919.59464.0088.2 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,309,368.602,475,346.00-89.0 %0.010,191.73805.5092.1 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง39,975.9223,904.0040.2 %5.01,788.88234.0586.9 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน786,328.75743,173.005.5 %2.54,389.431,465.1966.6 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์174,196.00263,073.00-51.0 %0.01,368.94996.1427.2 %5.0
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี21,571.3324,997.00-15.9 %0.01,384.40143.9489.6 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา274,164.94472,536.00-72.4 %0.01,751.88339.1880.6 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา70,176.7762,000.0011.7 %5.0410.31148.5063.8 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ342,594.28355,951.00-3.9 %0.01,757.60451.4774.3 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง88,311.66150,732.13-70.7 %0.0527.24518.701.6 %0.5
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี1,460,351.00881,000.0039.7 %5.03,979.56408.9589.7 %5.0
รวม 7,157,052 8,549,285 -19.45 % 75,605 21,252 71.89 %