สรุปผลประเมิน สำนักข่าวกรองแห่งชาติ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ219,392.17183,214.3016.5 %5.010,376.104,375.6657.8 %5.0
รวม 219,392 183,214 16.49 % 10,376 4,376 57.83 %