สรุปผลประเมิน สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังไม่ครบ93,264.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ309.40ประเมินไม่ได้0.0
รวม 0 0 0.00 % 0 0 0.00 %