สรุปผลประเมิน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดือนกันยายน 2564
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์788,590.811,063,000.00-34.8 %0.08,394.171,780.5178.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย34,112.2222,033.8635.4 %5.012,652.11375.2597.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11/1 ภูเก็ต22,559.6213,436.3340.4 %5.01,036.83319.4869.2 %5.0
รวม 845,263 1,098,470 -29.96 % 22,083 2,475 88.79 %